Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de rijopleidingen die verzorgd worden door Rijschool Hartje Utrecht. Deze opleidingen hebben als doel het behalen van het rijbewijs, in de categorie B, naar de maatstaven van het Centraal Bureau Rijvaardigheid
 • In de opleidingsovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen Rijschool HartjeUtrecht en de cursist overeen komen.
 • Rijschool HartjeUtrecht is aangesloten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer -.
 1. Dat elke cursist, die een opleidingsovereenkomst is aangegaan, een exemplaar ontvangt van de algemene voorwaarden van Rijschool HartjeUtrecht, dit kan schriftelijk of per email.
 2. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 3. Dat de praktijklessen worden gegeven conform de door het CBR opgestelde rijprocedure.
 4. Dat er een passende opleiding wordt aangeboden op basis van de intake-les/eerste les.
 5. Dat de cursist zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur, indien dit wenselijk is. Dat de praktijklessen afgenomen worden in minimaal 1 lesblok van 90 minuten (dit zijn twee rijlessen á 45 minuten).
 6. Dat de cursist ten alle tijden inzicht heeft in zijn/haar eigen (digitale) vorderingenkaart mits de applicatie werkzaam is.
 7. Dat de cursist periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie ontvangt van de instructeur over zijn/haar progressie en de voortgang in relatie tot de exameneisen.
 8. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de opleidingsovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles en het behalen van het examenniveau.
 9. Dat de cursist, die via Rijschool Hartje Utrecht het praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.
 10. Dat de aanvraag voor het praktijkexamen onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de cursist is besloten om het praktijkexamen aan te vragen dit nadat de cursist de kosten voor het praktijkexamen heeft voldaan.
 11. De cursist te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van het praktijkexamen.
 12. De cursist te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.
 13. De cursist te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan Rijschool Hartje Utrecht hiervan melding moet maken
 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Bij het niet verschijnen op het afgesproken moment, wordt er door de instructeur van een rijles in de categorie B een wachttijd in acht genomen van 15 minuten. Indien je door het te laat verschijnen, een rijles mist, wordt de gehele les in rekening gebracht.
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Een tè laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging plaats vond vanwege een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de cursist, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad;
 3. Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 4. Het met Rijschool HartjeUtrecht overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder praktijkexamen, na te komen.
 5. Tot het overleggen van een geldig legitimatiebewijs en in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat op de dag van het praktijkexamen (met uitzondering AVB, indien in bezit rijbewijs B), mocht dit niet het geval zijn, worden alle kosten in rekening gebracht.
 6. Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het CBR en Rijschool HartjeUtrecht voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de cursist nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Rijschool HartjeUtrecht hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, indien de reservering voor een praktijkexamen al heeft plaats gevondenen wordt dit niet meer vergoed en zullen de kosten voor rekening cursist zijn.
 7. Zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. Rijschool HartjeUtrecht kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel.
 8. Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, kan Rijschool HartjeUtrecht niet aansprakelijk worden gesteld.
 9. Rijschool HartjeUtrecht met DigiD te machtigen, zodat Rijschool Hartje Utrecht het praktijkexamen kan aanvragen, dit geldt uitsluitend voor de cursisten in de categorie B.
 10. Om vanuit het oogpunt van hygiëne verzorgd en netjes deel te nemen aan de lessen. Indien dit niet het geval is dan wordt de rijles gestaakt en wordt deze alsnog in rekening gebracht.
 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na het aanmaken van een les of pakket, te worden betaald, tenzij overeengekomen is dat de betaling in termijnen zal worden voldaan.
 2. Betalingen mogen nooit direct aan de instructeur voldaan worden, met uitzondering van de intakeles.
 3. De kosten van de intakeles dienen uiterlijk direct ná de intakeles betaald te worden.
 4. Het contant betalen van de opleiding is alleen mogelijk op afspraak tijdens kantoor uren (08.45-18.00), bij overmaken op de bankrekening van rijschool Hartje Utrecht o.v.v. opgegeven factuurnummer.
 5. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor afgesproken datum aan Rijschool HartjeUtrecht is overgemaakt, zonder dat enige aanmaning vereist is.
 6. Indien de cursist na schriftelijke herinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal Rijschool HartjeUtrecht het bedrag verhogen met de alle gemaakte incasso kosten. Tevens is Rijschool HartjeUtrecht gerechtigd de lessen en het reserveren van de examens te staken. Als het praktijkexamen al aangevraagd is worden de kosten voor het praktijkexamen in rekening gebracht bij de cursist.
 1. Betalen in termijnen is enkel mogelijk ten aanzien van lespakketten en strippenkaarten voor de categorie B.
 2. Betaling in termijnen is enkel mogelijk bij het verlenen van een machtiging aan Rijschool HartjeUtrecht tot het maandelijks incasseren van het overeengekomen termijn bedrag.
 3. Bij het betalen in termijnen, wordt éénmalig administratiekosten in rekening gebracht van € 30.-, dat tezamen met de eerste termijnbetaling geïncasseerd zal worden.
 4. Het volledige pakketgeld dient te zijn betaald in maximaal vier termijnen, waarbij de eerste termijn een minimum van 25% van het volledige verschuldigde bedrag dient te zijn.
 5. Tenslotte geldt voor de reservering van het praktijkexamen B dat de cursist het volledige verschuldigde bedrag moet hebben voldaan, alvorens praktijkexamen kan worden gereserveerd.
 1. Alvorens het praktijkexamen kan worden aangevraagd, dient de leerling het volledige lesgeld te hebben voldaan. Daarnaast dient de leerling Rijschool HartjeUtrecht te hebben gemachtigd middels DigiD.
 2. veertien dagen na de datum van verlening van de machtiging én de volledige betaling van de opleiding heeft de cursist recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van Rijschool HartjeUtrecht waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag voor het praktijkexamen is ingediend bij het CBR.
 3. Indien het praktijkexamen geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat verschijnt op het praktijkexamen en dit niet te wijten is aan Rijschool HartjeUtrecht, of omdat de cursist niet de vereiste en geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw praktijkexamen geheel voor rekening van de cursist.
 4. Indien het praktijkexamen door het CBR wordt uitgesteld dan brengt Rijschool HartjeUtrecht de eventuele extra rijlessen (voor het behouden van het examenniveau) in rekening bij de cursist.
 5. De cursist kan slechts deelnemen aan het praktijkexamen, wanneer hij of zij door de instructeur hiertoe in staat wordt geacht.
 6. De instructeur geeft een bindend advies ten aanzien van de hoeveelheid lessen die tussen de aanvraag van het praktijkexamen en het daadwerkelijke afleggen van het praktijkexamen, afgenomen dient te worden. Indien de cursist afwijkt van dit advies, kan het examen worden omgezet in een tussentijdse toets (TTT). De kosten hiervan bedragen EUR 130,-.­. De cursist kan ook zijn voorkeur uit laten gaan naar het verrekenen van de tussentijdse toets met het praktijkexamen.
 7. Indien de leerling niet slaagt voor zijn praktijkexamen, hij/zij binnen één maand na het eerste praktijkexamen zijn/haar volgende aanvraag voor een praktijkexamen indient.
 8. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd voor het aanvragen van een nieuw praktijkexamen in het geval één van de volgende situaties aan de orde is: - Uitstel door het CBR in verband met slechte weersomstandigheden; - Vanwege ziekte niet het praktijkexamen kunnen afleggen, onderbouwd met een doktersverklaring welke maximaal 7 dagen na examendatum getoond dient te worden aan Rijschool HartjeUtrecht en het CBR; - Vanwege een sterfgeval tot en met de tweede graad van de cursist binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag zelf, onderbouwd met een overlijdensakte. - Het lesvoertuig of een gelijkwaardig type niet beschikbaar is voor het praktijkexamen. - Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd.
 9. Ten aanzien van de categorie B is het niet mogelijk om een praktijkexamen te annuleren.
 10. Theorie examen van categorie B kan niet worden geannuleerd.
 1. Indien Rijschool HartjeUtrecht haar verplichtingen niet nakomt (zie art. 1) behoudt de cursist het recht voor zich kosteloos de gekozen opleiding te beëindigen. Rijschool HartjeUtrecht zal het verrekenbare tegoed de laatste (werk)dag van de maand overmaken aan de cursist.
 2. De cursist kan uitsluitend schriftelijk, binnen twee maanden na de laatste rijles, en indien niet de gehele opleiding is voltooid, de gekozen opleiding beëindigen om dusdanige dringende redenen dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de opleiding te continueren. Rijschool HartjeUtrecht zal in dit geval het tegoed, minus het examen (indien afgelegd) en minus de gereden lessen en annuleringskosten van € 150,- uiterlijk de laatste werkdag van de maand aan de cursist restitueren.
 3. Bedragen boven de €250,- kunnen in termijnen worden terug betaald, met een bedrag van maximaal €250,- per maand tot voltooiing van het te retourneren bedrag.
 4. Rijschool HartjeUtrecht kan de opleiding beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding, de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloedt;ten aanzien van het annuleren van een lespakket, waarvan nog geen lessen zijn gereden of ingepland, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht mits het annuleren plaats vindt binnen 8 dagen na het aanmaken van het lespakket.
 5. De geldigheidsduur van een lespakket of strippenkaart bedraagt 365 dagen. De telling vangt aan vanaf het moment waarop het lespakket wordt aangemaakt.
 6. Lespakketten kunnen met maximaal 6 maanden worden verlengd. Dit dient schriftelijk of per email te worden aangevraagd. Eventuele prijswijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Dit geld alleen voor extreme veranderingen.
 7. Bij verlenging van het lespakket is er geen mogelijkheid tot meer tot annuleren.
 1. Rijshool HartjeUtrecht is verplicht om het resterende aantal rijlessen ná het behalen van het praktijkexamen uit te keren aan de cursist. Dit dient schriftelijk of per email aangevraagd te worden en binnen 8 dagen na het behalen van het rijbewijs. De waarde van de te crediteren lesblokken wordt als volgt bepaald; de pakketprijs, minus de examengelden en alle andere inbegrepen producten (Eigen Verklaring), gedeeld door het totaal aantal lesblokken dat deel uitmaakten van het pakket. De waarde van losse lesblokken en strippenkaarten die zijn aangeschaft in aanvulling op het lespakket, zal bij restitutie worden bepaald aan de hand van het gemiddelde van een les uit het pakket. Het resterende tegoed zal worden overgemaakt op een nader door de leerling kenbaar te maken rekeningnummer.
 2. Halve lesblokken ofwel losse lessen à 45 minuten worden niet gerestitueerd;
 3. Van lespakket Small wordt geen resterend tegoed gerestitueerd;
 4. Van lespakket Medium wordt maximaal 1 lesblok bestaande uit twee lessen gerestitueerd;
 5. Van lespakket Premium wordt maximaal 2 lesblokken bestaande uit vier lessen gerestitueerd.
 6. Van lespakket Premium ++ wordt maximaal 3 lesblokken bestaande uit 6 rijlessen gerestitueerd.
 7. Lessen die worden geannuleerd vanwege slechte weersomstandigheden worden niet gerestitueerd, deze kunnen alleen opnieuw worden ingepland.
 1. Rijschool Hartjeutrecht vrijwaart de cursist voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd (dit geldt alleen voor de rijopleiding B), alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. indien de cursist, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de cursist Rijschool HartjeUtrecht volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen
 3. Als een cursist schade veroorzaakt aan een voertuig, en de les kan daardoor niet meer doorgaan, dan wordt deze les niet gerestitueerd aan de cursist.
De persoonsgegevens van de cursist die worden vermeld op de opleidingsovereenkomst worden door Hartjeutrecht verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).Aan de hand van deze verwerking kan HartjeUtrecht: de overeenkomst uitvoeren, cursist een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de cursist nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cursist bij Rijschool HartjeUtrecht aan te tekenen verzet gehonoreerd.
De additionele voorwaarden voor het UNLIMITED pakket zijn als volgt;- De prijs is - De kandidaat / leerling krijgt een eerste proefles en hierna worden de voorwaarden voor de leerling persoonlijk afgesteld. - Het onbeperkte pakket dient in een enkele betaling te worden voldaan alvorens start van pakket. - De kanditaat / leerling is beschikbaar op variable tijden en kan agenda afspraken niet zomaar wijzigen of aanvragen, beschikbaar en bereikbaar per telefoon.
Proefles aanvragen